يکشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٧
گلستان
 
 سرپرست شعبه: هادی عموزاد
 کد شعبه:  102
 آدرس: گرگان: خيابان وليعصر، مقابل عدالت 32، طبقه فوقاني بانك ملت شعبه نهارخوران شمالي
 کدشهرستان: 017
 تلفن: 32320850
 تلفن 2:
32320852
 تلفن همراه:

 نمابر :
32320851
 شعبه مرکزی بیمه ما - گرگان
 
 مسئول باجه: سعید عظیمی
 کد باجه:  306
 آدرس: گنبد کاووس: خیابان امام خمینی جنوبی - چهارراه گلشن - بانک ملت شعبه امام خمینی
 کدشهرستان: 017
 تلفن:  33294337
 تلفن 2:

 تلفن همراه:
 نمابر :
33291261
تقویم