دوشنبه ٠٧ فروردين ١٣٩٦
معاونین

معاون فنی

مجید فیضی

تلفن:8690 داخلی 1141


معاون برنامه ریزی و فناوری

مجید بنویدی

تلفن:8690 داخلی 1501


معاون شبکه فروش و توسعه بازار

امیرحسین قربانی

تلفن:8690 داخلی 1431


معاون مالی و سرمایه گذاری

مجید حسینی آملی

تلفن:8690 داخلی 1341


معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی و دبیر هیات مدیره

علی فتاحی

تلفن:8690 داخلی 1384