جمعه ٢٤ آذر ١٣٩٦
ساعات کاری واحدهای سازمان
 
دفتر مرکزی
شنبه تا چهارشنبه      8:00 تا 16:25
 پنج شنبه     8:00 تا 12:00
شعب واقع در تهران شنبه تا چهارشنبه     8:00 تا 16:00
 پنج شنبه     8:00 تا 12:00
شعب واقع در شهرستان
شنبه تا چهارشنبه     8:00 تا 16:00
 پنج شنبه     8:00 تا 12:00
باجه های بیمه ای شنبه تا چهارشنبه     8:00 تا 16:00
 پنج شنبه     8:00 تا 13:00
واحدهای پرداخت خسارت واقع در تهران  شنبه تا چهارشنبه     8:00 تا 16:00
 پنج شنبه     8:00 تا 12:00
واحدهای پرداخت خسارت واقع در شهرستان  شنبه تا چهارشنبه     8:00 تا 16:00
 پنج شنبه     8:00 تا 12:00
تقویم