چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧
مراحل دریافت سهم بیمه گر پایه در صورت استفاده از معرفینامه

در صورت دریافت معرفینامه، جهت دریافت سهم بیمه گر اول مراحل ذیل باید طی شود:

1-     پیگیری تسویه پرونده خسارت با مرکز درمانی طرف قرارداد از طریق سامانه استعلام آنلاین خسارت درمان

2-     مراجعه به دفتر مرکزی و دریافت اصل پرونده با ارائه مدرک شناسایی عکس دار معتبر

3-     بعد از واریز وجه هزینه درمان توسط بیمه پایه، ارائه رونوشت برابر اصل مدارک + رسید وجه دریافتی جهت عودت کارت شناسایی

  جهت ورود به سامانه استعلام آنلاین خسارت درمان از اینجا وارد شوید.
تقویم